Patendiuuring

Uusimate tehnoloogiliste lahendustega kursis olemiseks on patendidokumentidest saadav informatsioon üks kiiremaid ja lihtsamaid võimalusi.

Konkurentsieeliste saavutamiseks on ettevõtte jaoks oluline nii enda intellektuaalsest omandist tulenevate õiguste kaitsmine kui ka oskus ära kasutada teiste poolt kaitstud tööstusomandist saadavat informatsiooni.

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusest on võimalik tellida patendiuuringuid erinevatel eesmärkidel:

  • enne patendi- või kasuliku mudeli taotluse esitamist, et olla kindel leiutise uudsuses;
  • tootearenduse algfaasis, et kaardistada antud valdkonnas juba olemasolevaid tehnilisi lahendusi;
  • potentsiaalsete koostööpartnerite või konkurentide kohta info kogumiseks;
  • uute ideede saamiseks teadus- ja arendustegevuses;
  • teiste patendiomanike õiguste rikkumise vältimiseks;
  • mingi konkreetse leiutise kaitse geograafilise ulatuse ja kaitse kehtivuse kindlaks tegemiseks.

Peale ühekordsete uuringute teostame tegutsevatele ettevõtetele ka konkurentide- või tehnoloogiaseiret. Tänu kiirele tehnoloogia arengule lisandub patendiandmebaasidesse pidevalt uusi dokumente ning olemasolevate dokumentide staatus võib muutuda iga päev. Seetõttu on ettevõttele oluline jälgida tegutsemisvaldkonnas toimuvat süstemaatiliselt. Seiret teostame kliendiga kokku lepitud tingimustel ja tähtaegadel.

Uuringute ja seirete läbiviimisel kasutame peale vabalt kättesaadavate patendiandmebaaside ka kommertsandmebaasi  (Global Patent Index).

Teostame ka laiemaid valdkondlikke turu-uuringuid, kasutades selleks lisaks patendiandmebaasidele erinevaid kaubamärgiandmebaase, Statistikaameti andmeid ja muid kättesaadavaid allikaid.

Täpsem info e-postil või telefonil 6411 250

 

Tehnika taseme uuring

Tehnika taseme uuringu eesmärgiks on anda patendiandmebaaside põhjal ülevaade mingi tehnoloogiavaldkonna tehnilistest lahendustest.

Selle abil saate välja selgitada, kas Teie leiutis on ka tegelikult maailma mastaabis uus või on juba varem olemas analoogseid leiutisi ja tehnilisi lahendusi. Samuti annab see uuring Teile infot nii potentsiaalsete koostööpartnerite kui ka konkurentide kohta.

Tihtipeale võib majanduslikku efekti anda mõne juba ammutuntud tehnilise lahenduse oskuslik modifitseerimine, kasutades tänapäeval tuntud uusimaid teadussaavutusi, mistõttu ei saa ka vanemat patendindusalast teavet kasutuks lugeda.

Tehnika taseme uuringu tulemusena valmib aruanne, kus on ära toodud uuritava tehnoloogiavaldkonnaga seotud patendidokumendid koos patendipere liikmete ja kehtivuse andmetega.

Uuringu tellimiseks:

  • saata e-kiri aadressil
  • või tulla Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusesse, kus me aitame täita päringuvormi ning saame esitada täpsustavaid küsimusi uuritava valdkonna vms kohta.

Täpsem info e-postil või telefonil 6411 250

 

Patendipuhtuse ehk tegutsemisvabaduse uuring

Patendipuhtuse uuringu eesmärgiks on teha kindlaks, kas kavandatav toode või leiutis ei riku (või rikub) mõne tururiigis kehtiva patendi õigusi ning aidata sellega ettevõtjal teha edasisi ärilisi otsuseid.

Patendipuhtuse uuring eeldab tehnika taseme uuringu teostamist viimase 20 aasta kohta ning seejärel leitud relevantsete kehtivate patentide nõudluspunktide analüüsi.

Uuringu tellimiseks:

  • saata e-kiri aadressil
  • või tulla Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusesse, kus me aitame täita päringuvormi ning saame esitada täpsustavaid küsimusi uuritava valdkonna vms kohta.

 

Täpsem info e-postil   või telefonil 6411 250