Nõustamine

Pakume nõustamist IO erinevates valdkondades, et suurendada ettevõtjate IO alast teadlikkust ning võimekust IO kasutamiseks oma äritegevuses.

Nõustame oma kliente

 • IO üldküsimustes
 • IO kaitsestrateegia loomisel
 • IO aspektide kaasamisel äriplaani
 • IO hindamisel

Teenuste tellimiseks palume tulla Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusesse võib esitada tellimus e-posti teel.
Täpsem info e-postil  või telefonil 6411 250.

 

Autoriõiguste alane nõustamine

Autoriõigust käsitlevatele küsimustele saab vastused kas veebiportaali kaudu või kirjutades e-postile või helistades telefonile 641 1250.

 

Intellektuaalomandi strateegia

Intellektuaalomandi (IO) strateegia on tegevuskava ettevõttele kuuluva intellektuaalomandi kaitsmiseks ja tõhusaks kasutamiseks äritegevuses. Intellektuaalomandi strateegia on osa ettevõtte äristrateegiast ning on suunatud ettevõtte edukaks toimimiseks.

IO strateegia loomisel tuleks kindlaks määrata eesmärgid, mida IO kaitsmise ja kasutamisega soovitakse saavutada:

 • loometöö tulemuste kaitsmine kopeerimise ja õigusvastase kasutamise eest, ühtlasi on see loome- ja arendustegevusse tehtud investeeringute kaitse
 • IO kui tuluallikas: monopoolne seisund turul kui konkurentsieelis, võimalik litsentsitulu, IO müügist saadav tulu
 • IO kui lisandväärtuse looja, näiteks toodete hea disain
 • firma  identiteedi kujundamine (kaubamärgid, ettevõtte bränd)
 • teiste isikute IO õiguste rikkumise vältimine
 • ettevõtte suurem usaldusväärsus ja atraktiivsus investorite ning koostööpartnerite kaasamisel

IO strateegia loomine eeldab IO auditi läbiviimist, et saada ülevaade ettevõttele kuuluvast intellektuaalomandist, rakendatud kaitsemeetmetest ning IO kasutamisest ettevõttes. Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus pakub teenusena IO auditit, mis lisaks hetkeolukorra hinnangule annab soovitusi  IO tõhusaks ja otstarbekaks kaitsmiseks ning IO juhtimise korraldamiseks ettevõttes.

Ettevõtja vajadusest lähtuvalt

 • nõustame ettevõtteid sobiva kaitsemeetme valikul olenevalt IO liigist ja selle olulisusest ettevõttele
 • tutvustame ja selgitame erinevaid  IO kaitsesüsteeme
 • tutvustame IO andmebaase kui olulisi infoallikaid
 • anname soovitusi IO juhtimise korraldamiseks ettevõttes

Intellektuaalomandialase õigusabi saamiseks soovitame pöörduda  või  IO juristide poole.

 

Äriplaanide nõustamine IO küsimustes

Intellektuaalomand (IO) on ettevõtte immateriaalne vara, mida sageli piisavalt ei teadvustata.

Äriplaani koostamisel tuleks kindlasti tähelepanu pöörata ettevõttes loodavale või kasutatavale intellektuaalomandile.

Äriplaanide väljatöötamisel pakume ettevõtjatele

 • nõustamist IO üldküsimustes
 • uuringuid tööstusomandi eri valdkondades, mis võimaldavad
  • saada infot olemasolevatest lahendustest ning vältida dubleerimist  ja asjatuid   investeeringuid
  • omada ülevaadet  tehnoloogia arengusuundadest ja konkurentidest
  • leida ideid toodete arendamiseks või täiustamiseks
  • hinnata IO kaitsevõimet
  • vältida teiste isikute IO õiguste rikkumist

Halvim on ettevõtja seisukohalt avastada kommertsialiseerimisel, et toode rikub teise isiku patendi-, kaubamärgi- või tööstusdisainiõigusi ja tehtud on palju asjatuid kulutusi.

 • nõustamist EASi pakutavate tootearendust ning innovatsiooni toetavate meetmete kasutamiseks

 

Intellektuaalomandi väärtuse hindamine

Intellektuaalomandi väärtuse hindamise põhjused võivad olla erinevad, näiteks:

 • IO müügitehingute hinna määramiseks;
 • Ettevõtte müügihinna määramiseks;
 • Litsentsitasude suuruse määramiseks;
 • Projektide või ettevõtete hindamisel kapitali kaasamiseks;
 • Pankrotisituatsioonis;
 • Nõustamaks ettevõttesiseste juhtimisotsuste tegemist jne.

 

Intellektuaalomandi hindamise meetodid jaotatakse:

 • Kvantitatiivsed meetodid
 • Kvalitatiivsed meetodid

Kvantitatiivsed meetodid jaotatakse omakorda:

 • Kuludele orienteeritud meetoditeks
 • Turule orienteeritud meetoditeks
 • Tulule orienteeritud meetoditeks

 

Kvalitatiivseid hindamismeetodid

Kvalitatiivseid hindamismeetodeid kasutatakse peamiselt ettevõttesisesel IO korraldamisel ja juhtimisel ning konkurentide IO portfoolioga võrdlemisel.

Kvalitatiivsete meetodite abil pakutakse võimalust hinnata IO objektide väärtust IO-ga seotud faktorite punktiarvestuse kaudu.

Üheks selliseks on näiteks .

 

Kvantitatiivsed meetodid

Kvantitatiivsete meetoditega püütakse arvutada IO rahalist väärtust ja need jagunevad omakorda kuludele, tuludele ning turuväärtusele orienteeritud meetoditeks.

Kuludele orienteeritud meetodid
Kuludele baseerudes on IO väärtust võimalik hinnata nii selle loomiseks minevikus tehtud kui samalaadse IO taasloomiseks vajalike kulutuste kaudu.

Kuludele baseeruvaid meetodeid kasutatakse peamiselt aruandluses ja raamatupidamises. Nad on relevantsed ainult soetusmaksumuse põhise raamatupidamise süsteemides või dikteerivad maksustamise meetodid nende kasutamist.

Turule orienteeritud meetodid
Turupõhise väärtuse hindamise korral määrab IO väärtuse turul nõudluse ja pakkumise tagajärjel kujunenud müügihind. Jälgitakse võrreldavate või sarnaste IO varadega turul tehtud tehinguid ja seal kujunenud hindasid.

Turupõhised meetodid eeldavad aktiivset turgu ning võrreldavate IO varadega tehtavaid tehinguid turul. Samuti eeldavad need piisavat juurdepääsu informatsioonile, mis puudutab turul tehtud tehinguid.

Tulule orienteeritud meetodid
Tulupõhine meetod baseerub sissetulekuvõimaluste analüüsil ehk vara võimel genereerida tulevikus tulu.

Tulupõhised IO väärtuse hindamise meetodid on kasutatavad juhul, kui järgmised muutujad on kättesaadavad või on neid võimalik õigesti hinnata: tuluvoog kas toodete müügist või IO litsentsidest, IO eluea kestuse hinnang, paikapidav diskontomäär ja hindamisprotsessi kaasatud spetsiifilised riskifaktorid. Need meetodid ei sobi kasutamiseks IO arendamise varajases staadiumis, kuna puuduvad kogemused turupotentsiaali ja seega ka tulevase rahavoo hindamiseks.

Teenuste tellimiseks palume tulla Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusesse või esitada tellimus e-posti teel.
Täpsem info e-postil või telefonil 6411 250.