Viited

 •  – tööstusomandi esemetele õiguskaitse andmine riigi nimel ja avalikkuse teavitamine õiguskaitse andmisest ning selle kehtivusest
 • – saab täita ja saata Patendiametisse uusi kaubamärgi registreerimise taotlusi, patenditaotlusi, kasuliku mudeli registreerimise taotlusi, euroopa patendi jõustamise taotlusi ja tööstusdisaini registreerimise taotlusi ning vaadata oma varem esitatud taotlusi
 •  – sõltumatu kohtueelne organ, mis lahendab tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel taotleja kaebusi patendiameti otsuse vaidlustamiseks ning huvitatud isiku ja taotleja või omaniku vaidlusi
 •  – portaal autoriõiguste kohta
 •  – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust
 •  – asutatud Eesti kaupmeeste, töösturite, pankurite ja laevaomanike ühishuvide esindamiseks ja kaitseks
 •  – eesmärk on oma teenuste kaudu väärtustada Eesti põllumajandustoodet ja toiduaineid nii kodu- kui välisturul
 • – koondab põllumeestele ja maaettevõtjatele nõuannet jagavaid konsulente
 • – Sordiosakonna põhiülesanne on seaduses määratud kohustuste täitmine, mis on seotud sortide registreerimise, kaitse alla ja sordilehte võtmise korraldamisega
 • – missioon on teha disain nähtavaks, teadvustada disaini kui lisandväärtuse andjat ning luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond
 •  – ettevõtluse arendamine, linna turismisihtkoha turundus, tarbijakaitse ja hinnakujundus, reklaami- ja müügimaksu haldamine ja järelevalve, linna ja linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste järelevalve ning linna munitsipaalturgude haldamise korraldamine
 • – teadus- ja ärilinnak alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele
 •  – (Qinnliga Uppfinnare i Norden) on Skandinaavia maade naisleiutajaid ning innovaatilisi naisi ühendav koostöövõrgustik
 • – loodud ühendamaks kõiki Eesti leiutajaid ja nende sõpru
 •  – noorte ettevõtlust toetav ühing
 •  – koondab Eesti teadus- ja arendustegevust puudutavat infot ning pakub operatiivset infovahetuskeskkonda
 • – tööstusomand
 •  – Tartu Ülikooli teadus- ja arendusasutus
 • – Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendusasutus
 • – Eesti ja Euroopa Liidu haridust ning teadust vahendav struktuur ning kõrghariduse akrediteerimise korraldaja
 • (Enterprise Europe Network) – eesmärgiks on toetada väikeettevõtteid rahvusvahelistumisel, võimaldades ligipääsu Euroopa siseturule
 • – päringud juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta
 • – Praktiline teave ettevõtluseks Euroopas
 •  – Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon
 •  – Euroopa Patendiamet
 •  – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
 •  – Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustik
 • – Euroopa Ühenduse intellektuaalomandi infoportaal
 •  – IP Marketplace on otsekui tehnoloogiamess internetis, kus sa saad otsida endale koostöö- ning kaubanduspartnereid.
 • Maailma Terviseorganisatsioon WHO – tervishoidu suunav ja koordineeriv organisatsioon. On vastutav ülemaailmse tervishoiu juhtimise ja koordineerimise küsimustes, kujundab tervise teadusuuringute kava, kehtestab norme ja standardeid, pakub tehnilist abi ning jälgib ning hindab tervise arengusuundi
 • ÜRO Euroopa Majanduskomisjon UNECE majandusliku koostöö ja integratsiooni komitee (CECI) intellektuaalomandi teemavaldkonna üldisteks eesmärkideks on aidata kaasa kohalike innovatsioonisüsteemide ülesehitamisel, aidata intellektuaalsest omandist kasu saada ja parandada investeeringute keskkonda.Toetamaks IO alast tööd, on CECI loonud intellektuaalomandi spetsialistide rühma (TOS-IP). Rühma tegevuse eesmärkideks on soodustada tõhusat IO õiguste kaitset ja IO õiguste jõustamist ning tugevdada nende osa innovatsiooni arendamisel
 • Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliit – võltsitud ja piraatkaup ning teised IO õiguste rikkumised
  IO õiguste rikkumiste rubriik sisaldab järgmist infot:
  – rahvusvaheline koostöö
  – EL tolliasutuste tegevuskava aastateks 2013-2017
  – statistika ja trendid
  – tolli tööd reguleerivad õigusaktid
  – Euroopa Komisjoni suunised, milles käsitletakse EL’i tolliasutuste poolt teostatavat EL’i
  läbiva transiitkaubaga, eelkõige ravimitega seotud IO õiguste järelevalvetInfo õiguste
  valdajale kuidas kaitsta oma õigusi läbi tolliasutuste
  – Info õiguste valdajale kuidas kaitsta oma õigusi läbi tolliasutuste
 • – Ülemaailmne võltsimis- ja piraatlusevastane kongress on avaliku ja erasektori koostöö vorm ja sellest võtavad osa järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide juhid:
  – INTERPOL
  – Maailma Tolliorganisatsioon (WCO)
  – Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO)
  – Rahvusvaheline Kaubanduskoja / BASCAP algatus (ICC/BASCAP)
  – Rahvusvaheline Kaubamärgi Assotsiatsioon (INTA)Kokku on kutsutud valitsuste, tööstuse ning õiguskaitse organite esindajad, et ühendada oma jõud võitluses IO õiguste rikkumistega
 • – INTA on ülemaailmne kaubamärkide omanike ja spetsialistide ühendus, kes on pühendunud kaubamärkide kaitsele ja nendega seotud IO õigustele selleks, et kaitsta tarbijaid ning edendada õiglast ja efektiivset kaubandus
 • Kohtulahendite andmebaasid
   

 •  – IP-Watch on mittetulunduslik sõltumatu uudisteagentuur ja avaldab intellektuaalse omandiga seotud aruandeid, uudiseid ning annab infot rahvusvahelise intellektuaalse omandi alase poliitika rakendamisest