Patent ja kasulik mudel

Patendiga või kasuliku mudelina kaitstakse leiutisi. Leiutise all mõeldakse tehnilise probleemi uudset tehnilist lahendust. Leiutiseks võib olla aine, seade, meetod või nende kombinatsioon.

Leiutiseks ei loeta:

  • avastust
  • äriplaani
  • rajatise projekti ja skeemi
  • arvutialgoritmi ja –programmi
  • tööstusdisainilahendust
  • mikrolülituste topoloogiat
  • info lihtsat esitamist
  • jne

Leiutis peab olema uus, omama leiutustaset ja olema tööstuslikult kasutatav. leiate täpsema info patendi- ja kasuliku mudeli kaitse kohta (õigusaktid, plangid, lõivud, tasuta konsultatsioonid, taotluste esitamise elektrooniline portaal jms).

Valides ühte või teist kaitseviisi tuleb arvesse võtta leiutise arendusse tehtud investeeringuid ja kui pikalt kavatsetakse leiutist kasutada. Kasuliku mudeli kaitse taotlemine ja selle jõushoidmine on oluliselt odavam patendiga võrreldes.

Patendi või kasuliku mudeli omanikul on ainuõigus kasutada patendist või kasulikust mudelist tulenevaid õigusi ja keelata teistel isikutel selliste õiguste kasutamine.

Väljaantud patendidokumentide kohta on võimalik leida informatsiooni .

Leiutised on valdkonniti liigitatud (International Patent Classification = IPC) alusel.

Patendiameti poolt välja antud IPC eestikeelsed tõlked valdkondade kaupa on

, , , , ,

– inglise keeles

– vene keeles

Aastatel 1918-1940 publitseeritud patendikirjeldustega on võimalik tutvuda Riigiarhiivi uurimissaalis Tallinnas Madara 24.

Riikide ja organisatsioonide patendiga kaitstud leiutiste, patenditaotluste või kasulike mudelite kohta leiate infot siit.