KKK – patent

KKK – kuidas jõustada patendiõigusi?

 

Kelle poole pöörduda, kui minu patendiõigusi on rikutud? Tööstusomandi vaidluse küsimustes annavad parimat abi patendivolinikud (vt ), kelle poole tuleks pöörduda kohe õigusrikkumise märkamisel. saab vaidlustaja esindajaks olla ainult patendivolinik. Patendivolinik võib olla õiguste omaniku esindajaks ka maakohtus ja ringkonnakohtus.  Riigikohtus võib patendivolinik olla esindajaks koos vandeadvokaadiga (vt ).
Kas mina saan vaidlustada teise isiku patendi? Iga isik võib vaidlustada teise isiku patendi­õigusi, kui selleks on õiguslik alus (vt §§ 48-52).
Kuidas vaidlustada Patendiameti otsus lükata patenditaotlus tagasi? Patenditaotleja võib esitada kaebuse   2 kuu jooksul Patendiameti otsuse tegemise kuupäevast arvates, tasudes riigilõivu (vt  § 30).
Kes võib esitada nõude minu patendi tühistamiseks? Nõude võib esitada iga isik, kes leiab, et on olemas õiguslik alus õiguse tühistamiseks (vt § 49 lg 4, § 50).
Kuhu pöörduda patendi vaidlustamiseks või tühistamiseks? Olenevalt õiguslikest alustest saab patenti vaidlustada või selle tühistamist nõuda või .

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis võib patendi vaidlustada (vt § 50), kui:

  • leiutis ei vasta patentsuse nõuetele;
  • leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võiks leiutise teostada;
  • patendiga kaitstud leiutis ei vasta esialgses patenditaotluses avatud leiutise olemusele.

Kohtus võib patendi vaidlustada (vt §§ 48-49), kui:

  • leiutis ei vasta patentsuse nõuetele;
  • vaidlustatakse leiutise autorsus või omaniku õigus patendile.
Kas võimalus patenti vaidlustada on ajaliselt piiratud? saab vaidlustusavalduse esitada 9 kuu jooksul alates patendi väljaandmise teate avaldamise päevast. Apellatsioonikomisjoni otsuse saab vaidlustada kohtus 3 kuu jooksul alates otsuse avaldamise kuupäevast. Kohtus saab vaidlustada ajalise piiranguta patenti, mis ei vasta patentsuse nõuetele (vt § 49 lg 4-5), ja esitada hagi autori mittevaraliste õiguste küsimustes (vt  § 51). Leiutise kasutamisega seotud varaliste vaidluste lahendamiseks võib autor esitada hagi 3 aasta jooksul alates päevast, mil ta sai teada oma patendiõiguste rikkumisest. Patendi taotlemise õigust saab vaidlustada kohtus pärast patenditaotluse andmete avaldamist . Patendiomaniku õigust patendile saab vaidlustada ainult selle kehtimise ajal.
Mida tähendab kauba tõkestamine tollis? Toll võib peatada või tõkestada intellektuaalset omandit rikkuvate kaupade riiki sisenemise, vabasse ringlusse lubamise, eksportimise ja reeksportimise, tehes seda oma algatusel või IO õiguste valdaja taotluse alusel. IO õigusi rikkuv kaup on võltskaup, piraatkaup, samuti patendi-, kasuliku mudeli, sordikaitse, päritolutähise või geograafilise tähise õigusega kaitstud kaup.
Mida tuleb teha tollimeetme rakendamiseks Eestis? IO õiguste valdaja või volitatud kasutaja võib esitada Maksu- ja  Tolliametile taotluse tollimeetme rakendamiseks, vt .
Mida tuleb teha tollimeetme rakendamiseks Euroopa Ühenduses? IO õiguste valdaja või volitatud kasutaja võib esitada tolliametitele taotluse tollimeetme rakendamiseks. Vt .
Mis on eeltõendamismenetlus? Kohtumenetluse ajal või mõjuval põhjusel enne menetluse algatamist võib kohus ühe menetluspoole taotlusel korraldada eeltõendamismenetluse, kui vastaspool sellega nõustub või kui on eeldatav, et tõendid võivad kaduma minna või nende kasutamine võib raskeneda. Kohus algatab isiku taotlusel eeltõendamismenetluse tõendite tagamiseks ka siis, kui isik põhistab, et tema autoriõigusi, autoriõigustega kaasnevaid õigusi või tööstusomandiõigusi on rikutud või on olemas nende rikkumise oht, vt § 244.
Kuhu pöörduda eeltõendamismenetluseks abi saamiseks? , , .